Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Opoj
ObecOpoj
 1. Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.
 2. Hlavného kontrolóra do funkcie volí obecné zastupiteľstvo.
 3. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, funkcie v štátnej správe, ďalej v dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, príp. v inom kontrolnom orgáne obce.
 4. Úlohy hlavného kontrolóra sú najmä:                     
 • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení §18d) zákona o obecnom zriadení,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred rokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 • vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov kancelárie obecného úradu,
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov, v rozsahu kontrolnej činnosti .
      7. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva, prípadne obecnej rady (ak je v obci zriadená)                          s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
      8. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.
      9. Kontrolnej činnosti podliehajú:
 • obecný úrad,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoc podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Na funkčné obdobie od 01.02.2016 do 31.01.2022 bola Obecný zastupiteľstvom obce Opoj zvolená za hlavného kontrolóra obce  Bc. Alena Haršányiová, ktorá sa dňa 28.02.2017 vzdala funkcie.

Novým Hlavným kontrolórom obce sa stala po zvolení Obecným zastupiteľstvom v Opoji na funkčné obdobie od 01.05.2017 do 30.04.2023 stala Ing. PhDr. Veronika Opáleková.

Plán kontrol HK

2024

Návrh plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na II. polrok 2024

Návrh plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na II. polrok 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 357,16 kB
Vložené: 2. 5. 2024

2020

Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,54 kB
Vložené: 21. 11. 2019

2019

Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2019

Navrh_Planu_kontrolnej_cinnosti_hlavnej_kontrolorky_na_1_polrok_2019 Opoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,44 kB
Vložené: 19. 2. 2019

Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2019

Plan kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019 Opoj (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 195,45 kB
Vložené: 12. 6. 2019

2018

Navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_hlavnej_kontrolorky_na_I_polrok_2018.pdf

Navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_hlavnej_kontrolorky_na_I_polrok_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 420,52 kB
Vložené: 22. 1. 2019

Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2018

Plan kontrolnej činnosti na 2 polrok 2018 Opoj.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31,5 kB
Vložené: 19. 2. 2019

2017

Plan_kontrol_HK_1_polrok_2017.pdf

Plan_kontrol_HK_1_polrok_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 333,4 kB
Vložené: 22. 1. 2019

Navrh_-_Plan_kontrolnej_cinnosti_HK_na_2_polrok_2017.pdf

Navrh_-_Plan_kontrolnej_cinnosti_HK_na_2_polrok_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 340,24 kB
Vložené: 22. 1. 2019

2016

Plan_kontrolnej_cinnosti_HK_2_polrok_2016.pdf

Plan_kontrolnej_cinnosti_HK_2_polrok_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 426,66 kB
Vložené: 22. 1. 2019

Navrh_Plan_kontrolnej_cinnosti_na_1_polrok_2016.pdf

Navrh_Plan_kontrolnej_cinnosti_na_1_polrok_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 301,15 kB
Vložené: 22. 1. 2019

Samospráva

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

facebook

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 22. 7. 2024
slabý dážď 33 °C 19 °C
utorok 23. 7. oblačno 29/20 °C
streda 24. 7. polojasno 29/19 °C
štvrtok 25. 7. jasná obloha 27/15 °C

Členstvo

ZMOS

ZMO REGION

MAS 11 PLUS

Mikroregión 11 PLUS