Navigácia

Obsah

Harmonogram zasadnutí OZ v roku 2021:

02.02.2021, 06.04.2021, 01.06.2021, 07.07.2021, 14.09.2021, 02.11.2021, 07.12.2021.

V prípade potreby môže byť zvolané zasadnutie OZ aj v iných termínoch.

 

Harmonogram pracovných porád OZ:

27.01.2021, 30.03.2021, 26.05.2021, 30.07.2021, 08.09.2021, 27.10.2021, 23.11.2021.

 

Harmonogram zasadnutí OZ v roku 2020:

07.04.2020, 09.06.2020, 08.09.2020, 10.11.2020, 08.12.2020.

V prípade potreby môže byť zvolané zasadnutie OZ aj v iných termínoch.

Dochádzka poslancov OZ na zasadnutia v roku 2018   tu ku stiahnutiu

Dochádzka poslancov na zasadnutia OZ r. 2019.pdf (97.54 kB)

 

Harmonogram zasadnutí OZ v roku 2019:

05.02.2019     02.04.2019     04.06.2019

03.09.2019     05.11.2019     10.12.2019

V prípade potreby môže byť zvolané zasadnutie OZ aj v iných termínoch.

Obecné zastupiteľstvo v Opoji

 • Barbara Bartovičová (NEKA)
 • Mgr. Jaroslav Cehlárik (NEKA)                                
 • Mgr. Ing. Patrícia Gudabová (NEKA)
 • Eva Jankovičová (NEKA)
 • Alojz Matúš (Smer-SD)
 • Christiaan Slagter (KDH) 
 • Jozef Šušel (KDH)  

Kompetencie Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný zákon. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov obecného zastupiteľstva.
 
Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou:
 • starostu,
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou,  v ktorej bol zvolený,
 • podľa osobitného zákona.
Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.
 
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:
 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona o obecnom zriadení,
 • určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
 • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmeny hlavnému kontrolórovi,
 • schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.