Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2021

VZN č. 1/2021 o určení výšky finančného príspevku na MŠ

2020

VZN_1_2020_o_pravidlách_času_predaja_v_obchodoch_a_prevádzkárňach_poskytujúcich_služby_na_území_obce_Opoj

VZN_2_2020_o_financovaní_originálných_kompetencií_obce_Opoj_na_úseku_školstva - zrušené VZN č. 6/2020

VZN_3_2020_o_ podmienkach_ poskytovania_ dotácií_ z_ rozpočtu_obce

VZN_4_2020,_ktorým_sa_ vyhlasuje_ záväzná_ časť_ Územného_ plánu_ obce_ Opoj_ –_ Zmeny_ a_ doplnky_č_3_2020

VZN_5_2020_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_ za_komunálne_odpady

VZN_6_2020_o_určení_výšky_finančných_prostriedkov_určených_na_mzdy_a_prevádzku-na_žiaka_základnej_umeleckej_školy,_dieťa_materskej_školy_a_žiaka_školského_zariadenia

VZN_7_2020_o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie

2019

Rokovací poriadok OZ v Opoji

Štatút obce Opoj

VZN č. 1/2019, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2015 - Štatút obce

VZN č. 10/2019 o financovaní originálnych kompetencií obce Opoj na úseku školstva v roku 2020

VZN č. 11/2019 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN č. 12/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

VZN č. 2/2019 o organizácii miestneho referenda

VZN č. 3/2019 o o čistote a o ochrane verejnej zelene

VZN č. 4/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

VZN č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Opoj

VZN č. 6_2019 - o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie

VZN č. 7/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

Stránka