Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2023

VZN č.1/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Opoj

Dodatok č. 1 k VZN obce Opoj č. 1/2023

2022

VZN obce Opoj č.1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN obce Opoj č. 2/2022 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva v roku 2023

2021

VZN č. 1/2021 o určení výšky finančného príspevku na MŠ

VZN č. 2/2021 - Vyhlásenie Záväznej časti Zmien a doplnkov 04/2021 Územného plánu obce Opoj

Príloha č. 1 k VZN č.2/2021 - Záväzná časť

Príloha č. 2 k VZN č. 2 - Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb

VZN č. 3/2021 o poplatku za rozvoj

VZN č. 4/2021 o miestnych daniach

VZN č. 5/2021 o financovaní originálnych kompetencii - školstvo 2022

VZN č. 6/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

2020

VZN_1_2020_o_pravidlách_času_predaja_v_obchodoch_a_prevádzkárňach_poskytujúcich_služby_na_území_obce_Opoj

VZN_2_2020_o_financovaní_originálných_kompetencií_obce_Opoj_na_úseku_školstva - zrušené VZN č. 6/2020

VZN_3_2020_o_ podmienkach_ poskytovania_ dotácií_ z_ rozpočtu_obce

VZN_4_2020,_ktorým_sa_ vyhlasuje_ záväzná_ časť_ Územného_ plánu_ obce_ Opoj_ –_ Zmeny_ a_ doplnky_č_3_2020

VZN_5_2020_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_ za_komunálne_odpady

VZN_6_2020_o_určení_výšky_finančných_prostriedkov_určených_na_mzdy_a_prevádzku-na_žiaka_základnej_umeleckej_školy,_dieťa_materskej_školy_a_žiaka_školského_zariadenia

VZN_7_2020_o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie

2019

VZN č. 1/2019, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2015 - Štatút obce

Stránka