Navigácia

Obsah

Starosta

Vo volebnom období 2018 – 2022 bol zvolený za starostu obce JUDr. Peter Bartovič

Je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu.

Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce.

Meno a priezvisko:  JUDr. Peter Bartovič
t.č.: +421/33/5583122
mobil: +421/905 455 199
e-mail: obec@opoj.skstarosta@opoj.skpeter.bartovic@opoj.sk