Navigácia

Obsah

Starosta

Vo volebnom období 2022 – 2026 bola zvolená za starostku obce Klaudia Teovanović.

Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu.

Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce.

Meno a priezvisko:  Klaudia Teovanović
t.č.: +421/33/5583122
mobil: +421/911 070 860
e-mail: obec@opoj.skstarosta@opoj.sk