Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Opoj
ObecOpoj
 1. Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.
 2. Hlavného kontrolóra do funkcie volí obecné zastupiteľstvo.
 3. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, funkcie v štátnej správe, ďalej v dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, príp. v inom kontrolnom orgáne obce.
 4. Úlohy hlavného kontrolóra sú najmä:                     
 • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení §18d) zákona o obecnom zriadení,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred rokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 • vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov kancelárie obecného úradu,
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov, v rozsahu kontrolnej činnosti .
      7. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva, prípadne obecnej rady (ak je v obci zriadená)                          s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
      8. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.
      9. Kontrolnej činnosti podliehajú:
 • obecný úrad,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoc podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Na funkčné obdobie od 01.02.2016 do 31.01.2022 bola Obecný zastupiteľstvom obce Opoj zvolená za hlavného kontrolóra obce  Bc. Alena Haršányiová, ktorá sa dňa 28.02.2017 vzdala funkcie.

Novým Hlavným kontrolórom obce sa stala po zvolení Obecným zastupiteľstvom v Opoji na funkčné obdobie od 01.05.2017 do 30.04.2023 stala Ing. PhDr. Veronika Opáleková.

Kontrolné správy HK

pripravuje sa...

Samospráva

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

facebook

instagram

Aktuálne počasie

dnes, streda 29. 5. 2024
zamračené 23 °C 12 °C
štvrtok 30. 5. mierny dážď 24/13 °C
piatok 31. 5. mierny dážď 17/14 °C
sobota 1. 6. slabý dážď 20/12 °C

Členstvo

ZMOS

ZMO REGION

MAS 11 PLUS

Mikroregión 11 PLUS