Navigácia

Obsah

Otváranie škôl v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou vo výskyte COVID-19 v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec

Typ: ostatné
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave za súčasnej epidemiologickej
situácie neodporúča od 08.02,2021 prevádzkovateľom zariadení pre deti a mládež
prevádzkovať prezenčnou výučbou zariadenia uvedené v § 24 ods. 1 zákona č. 35512007 Z. z.,
ktorými sú:
a) zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie,
b) zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,
c) prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, ak nie sú zariadeniami podľa písmena b),
d) prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže,
e) zariadenia, v ktorých sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti a mládež, ak nie sú zariadeniami podľa písmen a) až d), zariadením sociálnych služieb alebo zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Vyššie uvedené sa nevzťahuje na zariadenia pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ.

Príloha

Vytvorené: 9. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 9. 2. 2021 07:57
Autor: Správca Webu