Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2019

Rokovací poriadok OZ v Opoji 13.09.2019

Štatút obce Opoj 10.09.2019

VZN č. 1/2019, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2015 - Štatút obce 20.05.2019

VZN č. 10/2019 o financovaní originálnych kompetencií obce Opoj na úseku školstva v roku 2020 17.12.2019

VZN č. 11/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 17.12.2019

VZN č. 12/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 17.12.2019

VZN č. 2/2019 o organizácii miestneho referenda 20.05.2019

VZN č. 3/2019 o o čistote a o ochrane verejnej zelene 03.07.2019

VZN č. 4/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 03.07.2019

VZN č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Opoj 03.07.2019

VZN č. 6_2019 - o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie 10.09.2019

VZN č. 7/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 24.11.2019

VZN č. 8/2019 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác 24.11.2019

VZN č. 9/2019 o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkárňach poskytujúcich služby na území obce Opoj 17.12.2019

2018

VZN_c_1_2018_o_zavedeni_a_poskytovani_elektronickych_sluzieb.pdf 24.01.2019

VZN_c_2_o_obmedzeni_pouzivania_pyrotechnickych_vyrobkov_na_uzemi_obce_Opoj.pdf 24.01.2019

VZN_c_3_2018_o_zasadach_rvorby_a_cerpania_FPUO_v_najomnych_bytoch.pdf 24.01.2019

VZN_c_4_2018_-_Zasady_hospodarenia_s_finacnymi_prostriedkami_obce_Opoj.pdf 24.01.2019

VZN_c_5_2018_o_financovani_originalnych_kompetencii_skolstvo_2019.pdf 24.01.2019

VZN_c_6_2018_o miestnych_daniach_a_poplatku_za_KO_a_DSO.pdf 24.01.2019

Stránka