Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Opoj pre Slovenský zväz posunkujúcich, Opoj č .39, IČO 42153191 uzn. 47/2022 zo 17.05.2022 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obecné zastupiteľstvo obce Opoj v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p. zverejňuje zámer  prenajať  časť nebytového priestoru  na adrese Opoj č . 9 o výmere 40 m2 ( priestory bývalej Pošty ).

Prenajímateľom  bude Slovenský zväz posunkujúcich , sídlo: Opoj č . 39, IČO: 42153191

Dôvod hodný osobitného zreteľa je činnosť združenia majúci charakter sociálnej služby.

Zmluva bude uzatvorená na dobu 4 roky.

Cena bude 25,00 €/mesiac/celková výmera + energie.

Vyvesené: 7. 6. 2022

Dátum zvesenia: 23. 6. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť