Navigácia

Obsah

Ako vybaviť

Správne poplatky v zmysle Zák.č. 465/2008, vyberané v pokladni Obecného úradu v Opoji

Prihlásenie na trvalý pobyt

bez poplatku
Potrebné doklady:

 • list vlastníctva na byt alebo rodinný dom
 • súhlas majiteľa bytu, alebo rodinného domu
 • občiansky preukaz
 • rodný list
 • sobášny list

Prihlásenie na prechodný pobyt

bez poplatku
Potrebné doklady:

 • list vlastníctva
 • v prípade podnájmu alebo prenájmu súhlas od vlastníka bytu, rodinného domu
 • občiansky preukaz
 • rodný list

Pridelenie súpisného čísla

bez poplatku
Potrebné doklady:

 • žiadosť o pridelenie súpisného čísla
 • kolaudačné rozhodnutie
 • zameranie adresného bodu

Potvrdenie o trvalom pobyte

poplatok  5,00 €
Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz

Rybársky lístok

poplatok  7,00 €  alebo 17,00 €
Potrebné doklady:
 
 • občiansky preukaz
 • do 15 rokov bez poplatku
 • 7,00 € ročný rybársky lístok
 • 17,00 € trojročný rybársky lístok

Osvedčenie listín a podpisov na listinách

1 strana   2,00 €
1 podpis  2,00 €

Pri osvedčení listín obec zodpovedá za to, že kópia listiny alebo jej odpis sa zhoduje s predloženým originálom.
Pri osvedčení podpisu na listine obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčený a že sa podpísala do osvedčovacej knihy.

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz
 • originál a fotokópia osvedčovanej listiny

Ostatné tu neuvedené správne poplatky sa vyberajú v zmysle Zák. č. 465/2008