Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Opoj
ObecOpoj

Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2022

Oznam

Obec Opoj ako správca miestnych daní upozorňuje občanov na termín podania priznania k dani do 31.01.2022.

Obec Opoj ako správca miestnych daní  upozorňuje občanov na termín podania priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2022, a to do 31. januára 2022.

 

Daň z nehnuteľností

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník na Obecnom úrade, u ktorého nastala v priebehu roka 2021 zmena (napr. nadobudnutie nehnuteľnosti kúpou, prístavbou či prestavbou, uskutočnenie drobnej stavby, zbúranie stavby,  vydané právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, zmena výmery jednotlivých druhov pozemkov a pod.)

Priznanie sa podáva aj pri zániku daňovej povinnosti (predaj nehnuteľnosti, darovanie nehnuteľnosti).

Upozorňujeme občanov, že v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením v priebehu roka vznikne dedičovi (daňovníkovi) daňová povinnosť k dani z nehnuteľností prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Dedič (daňovník) je povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie, ak už podal priznanie, do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

Obec Opoj ako správca dane oslobodí od dane zo stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľov preukazu fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie v prípade, ak predložia na Obecnom úrade do 31.01.2022 vyplnené tlačivo 5 Žiadosť o úľavu podľa VZN č. 4 2021 spolu s potrebnými prílohami na uplatnenie žiadosti (fyzické osoby staršie ako 70 rokov toto tlačivo nepredkladajú).

 

Daň za psa

Ak počas roka dôjde k vzniku (prihlásenie psa staršieho ako 6 mesiacov) alebo zániku (uhynutie psa) daňovej povinnosti dane za psa, daňovníkovi vzniká povinnosť podať priznanie, resp. čiastkové priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

 

Poplatok za komunálny odpad

Poplatková povinnosť platenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tvorené na území obce vzniká osobám, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo osobám, ktoré na území obce užívajú alebo sú oprávnené užívať nehnuteľnosť.

Vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti je potrebné oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy tieto udalosti nastali.

Obec môže poskytnúť zníženie poplatku v prípade, že sa občan nezdržuje v obci viac ako 90 dní. Túto skutočnosť však musí preukázať úradným potvrdením (napr. > z obecného úradu o zaplatení poplatku, > o návšteve školy, ak ide o žiaka alebo študenta študujúceho mimo územia SR a o zaplatení poplatku,     > potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia u žiaka alebo študenta študujúceho na území SR, > od zamestnávateľa – o zaplatení poplatku v mieste zamestnania, > o ubytovaní a o zaplatení poplatku v mieste ubytovania, > o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody, > doklad o trvalom pobyte v zahraničí alebo iné doklady zo zahraničia, v kt. bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum kedy nárok na odpustenie zaniká, > prípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum kedy nárok na odpustenie zaniká).

Občan, ktorý si neprevzal smetnú nádobu na Biologicky rozložiteľný komunálny odpad je povinný doložiť správcovi dane do 31.03. 2022 podpísané čestné prehlásenie, že domácnosť má vlastný kompostovací zásobník dostatočnej kapacity.

 

Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade alebo stiahnuť tu:

samosprava/tlaciva-na-stiahnutie-1/dane-a-miestne-poplatky-za-ko-a-dso/

Dátum vloženia: 12. 1. 2022 11:22
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 1. 2022 18:13
Autor: Správca Webu

Aktuality

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

facebook

instagram

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 29. 2. 2024
zamračené 15 °C 7 °C
piatok 1. 3. slabý dážď 13/9 °C
sobota 2. 3. zamračené 13/8 °C
nedeľa 3. 3. slabý dážď 16/8 °C

Členstvo

ZMOS

ZMO REGION

MAS 11 PLUS

Mikroregión 11 PLUS